Družina

V příloze je nová verze - nabídka kroužků ŠD (1. - 2. st.) a nabídka kroužků pro 2. st. ze dne 3. 9. 2018 (místo Chytrých hlaviček je Čtenářská dílna)

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy

 • rozvoj funkčních kompetencí žáků - „learning by doing“
 • rozvoj individuálních schopností žáků
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora komunikace mezi žáky
 • posilování kvality vzájemných vztahů mezi žáky
 • rozvoj nadaných žáků
 • prevence sociálně patologických jevů

 

Oblasti zaměření kroužků:

 • sportovní – plavání, ping-pong, badminton, pohybové hry, florbal, atletika
 • umělecké – šikovné ruce, výtvarný kroužek, pastelka, výtvarný, flétna, keramika
 • naučné – informatika, chytré hlavičky, šachy, deskové hry
 • ostatní – vaření, kudy z nudy, volná činnost podle výchovného plánu (možnost přípravy na vyučování)

 

K zajištění smysluplného chodu ŠD má škola odpovídající podmínky

 • prostorové a personální


Význam pro rodiče

 • rozmanité, smysluplné využití volného času dětí
 • není nutná přeprava dětí na různá místa ve městě (velké procento žáků je z jiných spádových obvodů)
 • čas družiny – od 6:00 do 17:00 (v pátek do 16:30)
 • všichni žáci na vycházce – po obědě do 14:30
 • možnost přípravy na vyučování

 

Dobře fungující ŠD a pozitivní spolupráce s rodiči žáků je významným prvkem ovlivňujícím kvalitu školy.
Výše popsaná filozofie ŠD je realizována na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě.

 

Provoz školní družiny (dále jen ŠD):

 • 06.00 – 08.10 hod.
 • 11.55 – 17.00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Při ranní činnosti jsou děti soustředěny ve dvou třídách, informačním centru, odpoledne každé oddělení samostatně v příslušných třídách.
Od 16:00 hod. je uzavřen hlavní (krajní) vchod do naší školy, použijte proto prostřední vchod.

 

Kapacita ŠD – 240 žáků

 • Zařazeni žáci 1. – 4. ročníku  
 • Žáci 5. – 9. ročníku mohou využít informační centrum (přestávka na oběd 12:30 – 13:00)

 

ODDĚLENÍ ŠD pro školní rok 2017/2018

 • 1.A - Mgr. Kalná Petra
 • 1.B - Bc. Benešová Markéta
 • 1.C - Kožená Ilona
 • 2.A - Daňková Simona
 • 2.B - Charvátová Jana
 • 2.C - Šlechtická Hana
 • 3.A - Bošnjaková Jana
 • 3.B - Kopáčková Irena
 • 3.C - Šindlerová Klára
 • 4.A - Šindlerová Klára
 • 4.B - Bošnjaková Jana
 • 4.C - Kopáčková Irena

 

Platba kroužků a školní družiny

 • školní družina a kroužky v rámci školní družiny a školního klubu – 150,- Kč za měsíc
 • kroužek anglického jazyka v 1. a 2. třídě a zájmové kroužky – 80,- Kč za každý kroužek
 • Platba hotově nebo příkazem k úhradě
  • předem do 25. předchozího měsíce
  • při platbě inkasem strhneme 2 platby v září (za září a říjen), poslední inkaso proběhne v květnu.
 • Informace o dluhu k aktuálnímu datu najdete v Internetové klasifikaci po přihlášení z www.zsobreziny.cz.

 

Způsob úhrady:

 • zřízení souhlasu k inkasu – všechny banky:
  • číslo účtu: 26138681/5500 (bez variabilního symbolu)
  • v případě, že starší sourozenec již navštěvuje školu a máte pro něj zřízen souhlas, stačí zaslat e-mailem paní Matouškové, že požadujete strhávat částku i za mladšího sourozence
  • pokud zřizujete souhlas přes internetbanking, stačí odeslat potvrzení o zřízení e-mailem

 

Informace k platbám:
Renáta Matoušková, tel. 565 598 165, e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz
Vladimír Nekvinda, tel. 565 598 154, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz
Silvie Žďánská, tel. 565 598 151, e-mail: zdanska.silvie@zsobreziny.cz

 

---------------------------------------

V příloze jsou připraveny následující dokumenty:
• nabídka kroužků ŠD (1. - 2. st.) a nabídka kroužků pro 2. st.
• přihláška / odhláška
• souhlas k inkasu

Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina