Družina

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy

 • rozvoj funkčních kompetencí žáků - „learning by doing“
 • rozvoj individuálních schopností žáků
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora komunikace mezi žáky
 • posilování kvality vzájemných vztahů mezi žáky
 • rozvoj nadaných žáků
 • prevence sociálně patologických jevů

 

Oblasti zaměření kroužků:

 • sportovní – plavání, fotbal, badminton, pohybové hry, florbal, atletika, turistický kroužek
 • umělecké – šikovné ruce, výtvarný kroužek, pastelka, výtvarný, keramika, quilling
 • naučné – informatika, chytré hlavičky, šachy, deskové hry
 • ostatní – vaření, kudy z nudy, volná činnost podle výchovného plánu (možnost přípravy na vyučování)

 

K zajištění smysluplného chodu ŠD má škola odpovídající podmínky

 • prostorové a personální


Význam pro rodiče

 • rozmanité, smysluplné využití volného času dětí
 • není nutná přeprava dětí na různá místa ve městě (velké procento žáků je z jiných spádových obvodů)
 • čas družiny – od 6:00 do 17:00 (v pátek do 16:30)
 • všichni žáci na vycházce – po obědě do 14:30
 • možnost přípravy na vyučování

 

Dobře fungující ŠD a pozitivní spolupráce s rodiči žáků je významným prvkem ovlivňujícím kvalitu školy.
Výše popsaná filozofie ŠD je realizována na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě.

 

Provoz školní družiny (dále jen ŠD):

 • 06.00 – 08.10 hod.
 • 11.55 – 17.00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Při ranní činnosti jsou děti soustředěny ve dvou třídách, informačním centru, odpoledne každé oddělení samostatně v příslušných třídách.
Od 16:00 hod. je uzavřen hlavní (krajní) vchod do naší školy, použijte proto prostřední vchod.

 

Kapacita ŠD – 270 žáků

 • Zařazeni žáci 1. – 5. ročníku  
 • Žáci 6. – 9. ročníku mohou využít informační centrum (přestávka na oběd 12:30 – 13:00)

 

ODDĚLENÍ ŠD pro školní rok 2019/2020

1.odd - Šlechtická Hana, 1. A, tř. 1. A

2.odd. - Daňková Simona, 1. B, tř. 1. B

3.odd. - Charvátová Jana, 1. C, tř. 1. C

4.odd. - Mácová Irena, 1. D, tř. 1. D

5.odd. - Koumarová Kateřina, 2. A, tř. 2. A

6.odd. - Bc. Benešová Markéta, 2. B, tř .2. B

7.odd. - Kožená Ilona, 2. C, tř. 2. C

8.odd. - Bošnjaková Jana, 3. A; 4. A, tř. 3. A

9.odd. - Kopáčková Irena, 3. B; 4. B, tř. 4. B

10.odd. - Šindlerová Klára, 3. C; 4. C, tř. PkČ

11. odd. - Bc. Matoušková Renata, IC

 

Platba kroužků a školní družiny

 • školní družina a kroužky v rámci školní družiny a školního klubu – 150,- Kč za měsíc
 • kroužek anglického jazyka v 1. a 2. třídě a zájmové kroužky – 80,- Kč za každý kroužek
 • Platba se provádí pololetně (5 měsíců) – v září a v lednu.
 • Informace o dluhu k aktuálnímu datu najdete v Internetové klasifikaci po přihlášení z www.zsobreziny.cz.

 

Způsob úhrady:

 • zřízení souhlasu k inkasu – všechny banky:
  • číslo účtu: 26138681/5500 (bez variabilního symbolu)
  • v případě, že starší sourozenec již navštěvuje školu a máte pro něj zřízen souhlas, stačí zaslat e-mailem paní Matouškové, že požadujete strhávat částku i za mladšího sourozence
  • pokud zřizujete souhlas přes internetbanking, stačí odeslat potvrzení o zřízení e-mailem
 • zřízení trvalého příkazu, příp. jednorázových příkazů k úhradě (výjimečně)
  • číslo účtu: 26138681/5500
  • variabilní symbol: rodné číslo dítěte (u více sourozenců, uveďte nejstaršího)
  • konstantní symbol: 0308
 • platba v hotovosti (výjimečně)
  • v informačním centru školy u paní Matouškové (případně v kanceláři ekonomky školy)

 

Informace k platbám:
Renáta Matoušková, tel. 565 598 165, e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz
Vladimír Nekvinda, tel. 565 598 154, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz
Silvie Žďánská, tel. 565 598 151, e-mail: zdanska.silvie@zsobreziny.cz

 

---------------------------------------

V příloze jsou připraveny následující dokumenty:
• nabídka kroužků ŠD (aktualizováno 1. 9. 2019)
• přihláška / odhláška
• informace k platbám a způsoby úhrady (aktualizováno 4. 9. 2019)

 

 

Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina