INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se od pátku 17. září 2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy, tj. i během výuky. Ačkoli jsou roušky během výuky povinné pouze pro II. stupeň, doporučujeme žákům i vyučujícím I. stupně nosit během výuky roušky také.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

  Doporučený postup v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
  Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020
  (níže je uvedený zkrácený postup, plná verze je k dispozici v příloze této stránky)

  Pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého.

  Výskyt infektu u dětí ve škole

  1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
  2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

  Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

  1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
  2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
  3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
  4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
   a zaměstnanců školy v samostatné místnosti (šatna u tělocvičny). Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

  Zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

  1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte v Covid místnosti (u šaten tělocvičny) od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.
  2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu přímo u zadního vchodu školy – vchod do tělocvičny.
  3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
  4. V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje registrujícího lékaře (telefonicky, emailem), konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.

  Projevy akutního infekčního onemocnění

  1. teplota
   1. měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele
   2. při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření
   3. výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření
  2. kašel
   1. je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest
   2. může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý
   3. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli
  3. rýma
   1. je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)
   2. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)
  4. chrapot
  5. bolesti v krku
  6. bolesti hlavy
  7. kožní výsev
  8. zvracení
  9. průjem
  10. bolesti břicha
  11. bolest svalů a kloubů
  12. schvácenost

  Děkuji za dodržování opatření.
  Vladimír Nekvinda, ředitel školy

  Fotky
  Štítky