Minimální preventivní program

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Obsah

1)    Úvod
2)    Cíle
3)    Analýza současného stavu
4)    Cílové skupiny
5)    Metody a formy řešení aktivit
6)    Poradenský tým, třídní učitel
7)    Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů
8)    Vzdělávání ŠMP
9)    Měření efektivity programu

 


Přílohy

1)    Přehled spolupracujících institucí
2)    Volnočasové aktivity pro školní rok 2022/2023
3)    Statistická data za školní rok 2021/2022
4)    Utváření klimatu školních tříd
5)    Problematika záškoláctví
6)    Postup při řešení šikany
7)    Postup v případě zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek žáky, postup při nálezu těchto látek ve škole (dle metodického pokynu MŠMT)
8)    První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem

 

 

Příloha