Minimální preventivní program

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Obsah

 1. Úvod
 2. Cíle
 3. Analýza současného stavu
 4. Cílové skupiny
 5. Metody a formy řešení aktivit
 6. Poradenský tým, třídní učitel
 7. Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů
 8. Vzdělávání ŠMP
 9. Měření efektivity programu


Přílohy

 1. Přehled spolupracujících institucí
 2. Volnočasové aktivity pro školní rok 2018/2019
 3. Statistická data za školní rok 2017/2018
 4. Utváření klimatu školních tříd
 5. Problematika záškoláctví
 6. Postup při řešení šikany
 7. Postup v případě zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek žáky, postup při nálezu těchto látek ve škole (dle metodického pokynu MŠMT)
 8. První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem

 

Příloha