Plán činnosti školy

Koncepce školy

 

 • poskytovat základní vzdělání všem dětem při respektování osobnosti každého dítěte
 • poskytovat individuální péči dětem s vývojovými poruchami
 • vytvářet podmínky pro rozvíjení mimořádného nadání a talentu žáků
 • spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost
 • umožňovat specializaci prostřednictvím rozšířené výuky cizích jazyků od 1. ročníku
 • umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a dalších projektů na škole
 • umožňovat využívání informačního centra a internetu
 • dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
 • připravovat nabídku pro účelné využití volného času
 • využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání

 

 

Hlavní úkoly školy

 

Systematizace práce třídních učitelů s důrazem na účinnou spolupráci všech složek, které se podílejí na výchově a vzdělání žáků (1. i 2. stupeň)

 • ročníkoví učitelé <> třídní učitelé <> učitelé <> vychovatelky <> žákovská samospráva <> žáci <> rodiče <> školní psycholožka <> výchovná komise <> poradenská zařízení <> partneři

 

Systematický rozvoj pedagogů v oblasti formativního hodnocení a individualizace výuky

 • školní pravidla hodnocení žáků zaměřená na rozvoj klíčových kompetencí

 

Zavádění kolegiální podpory s využitím vlastní sebereflexe založené na pedagogických kompetencích učitele

 • vzájemné pozorování, přenos informací z DVPP

 

Organizace školního roku - termíny

 
Metodická sdružení

Činnost předsedy MS

 1. Metodická pomoc ve výuce - průběžně
 2. Koordinace činnosti MS a zpracování tematických plánů učiva - do 15. 9. 2017
 3. Podíl na materiálním vybavování kabinetu daného předmětu - průběžně
 4. Sestavení plánu olympiád a soutěží (zajištění jmenovitě) - do 15. 9. 2017
 5. Podíl na hospitační činnosti v rámci systému hospitací na škole - průběžně
  1. využití hospitačního záznamu vycházejícího z kompetenčního rámce pedagogické praxe    
 6. Podíl na kontrole úrovně žákovských zápisů (na požádání vedení školy) - průběžně
 7. Podíl na vypracování, zadávání a vyhodnocování prověrek a testů - průběžně
 8. Svolávání schůzek MS - minimálně 5 krát za rok
 9. Zajištění předání informací ze vzdělávacích akcí ostatním kolegům - průběžně
 10. Vyhodnocení činnosti MS - do 15. 6. 2018
 
Další vzdělávání učitelů

Jedním z předpokladů dobrého učitele je nutnost dbát o své sebevzdělání a zajímat se o nové trendy v oboru i ve společnosti. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků vychází z analýzy dalšího vzdělávání učitelů z posledních dvou let a jsou v něm zohledněny individuální požadavky jednotlivých pracovníků. V tomto školním roce jsou vedením školy stanoveny následující priority:

 1. rozvoj a sebereflexe pedagogických kompetencí
 2. rozvoj kolegiální podpory s využitím vzájemných pozorování
 3. práce se žáky s individuálními potřebami
 4. komunikace v rámci řešení konfliktů
 5. rozšiřování jazykových kompetencí

Další vzdělání učitelů je v rámci možností rozpočtu školy podporováno vedením školy i finančně (jsou využívány i grantové projekty). Na každou konkrétní akci je finanční příspěvek dohodnut individuálně.

Po absolvování vzdělávací akce je povinností příslušného učitele seznámit s jejím obsahem ostatní vyučující v rámci metodických seminářů, schůzky ročníkových učitelů apod.

Vyhodnocení a individuální plán dalšího vzdělávání projedná ředitel školy s jednotlivými vyučujícími v rámci hodnotícího učitelského portfolia na konci školního roku.

 

 

Rozvojové projekty na škole

 

 1. Zdravá škola – Obrdlíková Zdeňka
  1. Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz
   1. sportovní den
   2. environmentální aktivity
   3. preventivní přednášky
   4. Veletrh zdraví
   5. Dílčí projekty
    • Poznávání a pravidla spolupráce - 6. ročník, Nezávislí – 7. ročník,
    • Povolání – 8. ročník
    • Zimní pobyty v přírodě (1., 5. a 7. ročník)
    • Nabídka jídel školní kuchyně, která respektuje zásady zdravé výživy
    • Pitný režim na škole
    • Řada dalších dílčích projektů
 2. Šablony – Cesty ke spolupráci
  1. Školní psycholožka
  2. Doučování žáků
   1. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
   2. 1. – 8. ročník
   3. předpoklad - 3 – 5 žáků/ročník
   4. zajišťují vyučující naší školy
  3. Vzdělávání učitelů – kritické myšlení – 20 vyučujících
   (různé metody výuky)

 

 1. Spoluprací k profesionalitě - 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020
  1. KA2 – Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory, interního mentoringu a formativního hodnocení pedagogů – 3 členové vedení školy
  2. KA3 – Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – 20 učitelů
  3. KA4 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podpora interních mentorů – juniorů – 4 učitelé
  4. KA5 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podpora interních mentorů - seniorů – 1 vyučující

 

 1. Projektové vyučování – zajišťují příslušní vyučující

6. - 8. ročník (PřiVýDěj, TěloRoOb, MaFyáČek)

 

 1. Minimální preventivní program – Hažmuková Hana, Findejs Jan, Bártů Hana

 

 1. Třídění odpadu ve škole a ve školní jídelně – Waldhauserová Jana

 

 1. Cesty ke kariéře - pokračování v aktivitách již ukončeného projektu

 

 1. Certifikáty z anglického jazyka – spolupráce s Oxford university press

Jahodová Pavla, Fehérová Renata

  1. 5. ročník – Movers, 9. ročník - Ket

 

 1. CLIL – začleňování anglického jazyka do výuky některých předmětů na 1. stupni

 

 1. Řada dalších projektů zahrnutých ve školním vzdělávacím programu
  1. Zeleninový a ovocný den, Vesmír, Jihlava, Dopravní výchova, Lexikon kouzel,

Spolupráce 1. a 9. ročníku…….

 1. Mezinárodní projekty

Název, zodp. osoba

Organizace

Země

Oblast spolupráce

Waterproject

Nekvinda  Vladimír

Findejs Jan

Jahodová Pavla

Pieter Nieuwland College

 1. - 8. 10. 2016 Amsterodam

květen 2017 Jihlava

Amsterdam

Purmerend

Nizozemsko

Výměnné pobyty žáků. Výuka přes internet. Od roku 1996.

 

Přeshraniční projekt BIG

Nevrklová, Říha, Kalná

Vysočina education – partner - Dolejská

Rakousko

Kroužky Nj

Spolupráce s partnerskou školou

Studijní cesta

do Anglie

 

Londýn

Anglie

Vyvrcholení jazykové výuky na škole.

Ubytování v rodinách.

1x za 2 roky (8. a 9. ročník)

Dánsko

Aars

Dánsko

Dlouhodobá spolupráce

 

Společné akce pro pracovníky školy se zaměřením

na kulturu, sport a relaxaci

 

Turistický zájezd s dětmi                              - 23. září 2017

Turistický zájezd                                           - 5. – 7. května 2017 – Krušné hory

Posezení                                                         - Vánoce, Den učitelů, konec školního roku 

Soutěž v kuželkách                                        - neděle 18.00 – 19.00

Volejbal                                                         - čtvrtek 18.00 – 20.00

 

Kontaktní adresy

Ředitel školy:                         riha.pavel@zsobreziny.cz

Zástupci ředitele:                    obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz

                                               nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

 

Výchovná poradkyně 1. st.:   bartu.hana@zsobreziny.cz

Výchovná poradkyně 2. st:    krepcikova.hana@zsobreziny.cz

Metodici prevence:                 hazmukova.hana@zsobreziny.cz

findejs.jan@zsobreziny.cz

Školní psycholožka:               cahova.nikola@zsobreziny.cz

Vedoucí školní družiny:         kozena.ilona@zsobreziny.cz

Sekretářka ředitele:                tesarova.gabriela@zsobreziny.cz

Ekonomka:                             zdanska.silvie@zsobreziny.cz

Vedoucí školní jídelny:          vachova.miluse@zsobreziny.cz

Školní informační centrum:   matouskova.renata@zsobreziny.cz

  

 

Kompetence pedagogické praxe

 

Hospitační záznam

 

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Hospitační záznam

 

Vyučující:                                                                                                              Hospitoval:

 

Datum:                                                   Třída:                Předmět:                     Téma:

 

(K jednotlivým bodům může být připojeno slovní hodnocení.  N – nehodnoceno)

 

A) Prostředí a podmínky výuky

- vytváří podnětné prostředí s jasnými demokratickými pravidly

- zajišťuje zdravé a bezpečné prostředí

- využívá rozmanité zdroje

 

 

 

 

 

 

B) Plánování a evaluace výuky

- stanoví jasné a vhodné vzdělávací cíle v souladu se ŠVP

- vybírá metody výuky s přihlédnutím ke stylům učení žáků

- plánuje a systematicky využívá sebehodnocení žáků

- využívá různé formy hodnocení výuky a vzdělávacích cílů

- vyhodnocuje ústní i písemný projev žáků

- zaměřuje se převážně na pozitivní hodnocení a kladnou motivaci

 

 

 

 

 

 

 

C) Učební proces

- vytváří prostor pro aktivní účast žáků na procesu učení

- respektuje vzdělávací potřeby žáků s maximální mírou individualizace

- podporuje dovednosti získat a třídit informace

- vede žáky k poznání praktického využití učiva v běžném životě

- využívá nejrůznějších aktivizačních metod pro podporu učení každého žáka

- podněcuje vzájemné učení žáků a jejich týmovou spolupráci

- reaguje vhodně na podněty žáků

- ověřuje, zda žáci pochopili instrukce

 

 

 

 

 

 

D) Komunikace ve vyučování

- podporuje účelnou a demokratickou komunikaci žáků

- využívá nejrůznější metody komunikace

- komunikuje otevřeně, partnersky

- dbá na jazykovou kulturu ve svém projevu i v projevu žáků

- řídí účelně výuku

 

 

 

E) Klima a vztahy ve vyučování        

- podporuje vzájemnou toleranci

- respektuje osobnost žáka

- posiluje pracovní návyky a kázeň žáků

- volí individuální přístup k žákům podle dané potřeby

 

 

 

F) Závěr

 

 

Podpis vyučujícího:                                                                                            Podpis hospitujícího:

 

Počty žáků 2017/2018

 

 

 

Personální zajištění školy 2017/2018

 

Rozdělení kompetencí  2017/2018
 

Předsedové metodických sdružení:

1. – 3. roč.       Kremláčková

4. – 5. roč.       Jelínková

Čj                    Hažmuková

M                    Obrdlíková

F                     Černá

Aj                    Jahodová, Fehérová 1. st.

Nj                    Nevrklová

Př                    A. Píšová

Ch                   Hotař

D                     Matějíčková

Z                     Waldhauserová

Vo                   Hažmuková    

Vv                   Šindlerová

Hv                   Šindlerová

Tv                   Findejs

Tp                   Schlögl 6.r., Hotař 9.r.

Pp                   Hotař

Vz                   Hažmuková

Inf.tech.          Srbecký

Péče o dom.    A. Píšová

 

Ročníkoví učitelé:

 1. roč       Špulková
 2. roč.      Matochová
 3. roč.      Wieczoreková
 4. roč.      Hutáková
 5. roč.      Dejmková
 6. roč.      Matějíčková
 7. roč.      A. Píšová
 8. roč.      Hotař
 9. roč.      Fehérová

           

Správci pracoven:

F - Ch             Hotař

Př                    A. Píšová

Nj                    Nevrklová

Tělocvična      Kucza

Hřiště              Findejs

Pozemek         Hotař

Skleník            Hotař

Sborovna        Tesařová

Aj                    Žižková

Poč. učebny    Srbecký

UčKoDo3B    Hažmuková

Tp                   Hotař

Herna              Šlechtická

IUC                Benešová

Vv-Pkč           Šindlerová, Dejmková

 

 

 

Správci kabinetů (učebních pomůcek):

Čj                    Hažmuková

Vo                   Hažmuková

Z                     Waldhauserová

Pp                   Hotař

Tv                   Findejs

Aj                    Nekvindová

Vv                   Šindlerová

Tp                   Hotař

Hv                   Šindlerová

D                     Matějíčková

F                     Černá

1. - 2. roč.       Matochová

3. - 5. roč.       Průchová

Kuchyňka       A. Píšová

ŠD                  Kopáčková

Př                    A. Píšová

Ch                   Waldhauserová

M                    Obrdlíková

Nj                    Pivoňková

 

Zajištění ostatních činností:

Péče o květiny                        uklízečky, Tesařová, Hotař

Informační centrum                Matoušková

Správce sítě                            Srbecký

Koordinátor IT                       Srbecký

Zdravotníci                             Špulková, Kožená, Tesařová, A. Píšová

Sklad školních potřeb             Tesařová

Spolupráce se žák. sam.         Říha, Hažmuková

Časopisy                                 Matoušková

Školní zpravodaj                    Vachovcová, Nekvinda

Exkurze                                  ročníkoví učitelé

Olympiády, soutěže               předsedové MS, Nekvinda, ročníkoví učitelé

Úklid okolí školy, dvůr          Hotař

Pitný režim                             Waldhauserová, Hotař

Sklad učebnic 1. st.                Hutáková

Komise BOZP                       Nekvinda, Říha, Tesařová

Evidence úrazů                       Nekvinda, Tesařová

Dyslektická asistentka           Chvátalová, Kremláčková, Bošnjaková, Piková, Šindlerová

Logopedická asistentka          Špulková, Bošnjaková

Evidence narozenin žáků       Šlechtická

Koordinace výzdoby              Šindlerová, Dejmková

Koordinace DVPP                 Říha, Obrdlíková, Nekvinda

Granty na škole                      Obrdlíková, Nekvinda, Srbecký, Matoušková, Říha

Webové stránky školy            Srbecký, Matoušková

Zápisy z ped. porad                Matějíčková

Akce pro zaměstnance           Špulková, Tesařová, Turková, Obrdlíková, Nekvinda, Říha

Koordinátor – ŠVP                Obrdlíková, Jelínková

Koord. env. vých.                   Waldhauserová

Koord. zájm. činnnosti           Nekvinda, Matoušková

Hospitační činnost

cizí jazyky                              Kovářová

 

Akce školy:

Veletrh zdraví - říjen              Říha, Nekvinda, Obrdlíková, Findejs

EDJ                                        Jahodová, Fehérová

Lyžařské kurzy                       Špejtková, Findejs, Kucza

Dětské sport. dny

– 1. stupeň                  ročníkoví učitelé

– 2. stupeň                  Kucza, Findejs

Svět práce                               Krepčíková, Obrdlíková

 

Projekty:                              

a) Zdravá škola                       Obrdlíková, Nekvinda, Chvátalová

b) Projekty na 2. stupni

          PřiVýDěj                      A. Píšová

          TěloRoOb                     Hažmuková

          MaFyáČek                    Obrdlíková

c) projekty na 1. stupni.         Jelínková, Kremláčková, ročníkoví učitelé

d) Poznávání a pravidla spolupráce                                                              Obrdlíková

e) Nezávislí – 7. roč.              Findejs

f) Povolání                             Krepčíková

g) Kariéra 9. roč.                    Srbecký

h) Spolupráce 1. a 9. roč.       Krepčíková, Bártů

 

 

 

Spolupráce se zahraničím

a) Holandsko - Waterproject  Nekvinda, Findejs, Jahodová

b) Anglie (studijní výjezd)     Findejs, Fehérová, Jahodová

c) Dánsko                               Nekvindová

 

Grantové projekty

a) Škola podporující zdraví Nekvinda, Obrdlíková, Chvátalová

Cesty ke zdraví

 

b) Šablony                             Nekvinda, Říha, Obrdlíková, Tesařová

Cesty ke spolupráci

 

c) Spoluprací k profesionalitě

                                               Obrdlíková, Nekvinda, Říha

 

Uvádějící učitelé:

Kubišová                                Obrdlíková    

M. Píšová                               Wieczoreková

Kalná                                      Kožená

Vachovcová                           Hažmuková

 

 

 

Řešení krizových situací – kontakty

 

Každý z nás se někdy může ocitnout v nouzi. Uvádíme proto stručný seznam nejčastějších krizových situací a kontaktů, kam je možné se obrátit pro pomoc. K dispozici je dětem i jejich rodičům kromě třídního učitele i školní poradenský tým, který tvoří výchovné poradkyně a metodici prevence, na zkrácený úvazek na škole působí školní psycholog.

 

Mgr. Hana Bártů – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, kabinet výchovného poradce v 1. patře, telefon 565 598 161, bartu.hana@zsobreziny.cz

 

Mgr. Hana Krepčíková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kabinet výchovného poradce ve 2. patře, telefon 565 598 159, krepcikova.hana@zsobreziny.cz

 

Mgr. Hana Hažmuková – školní metodik prevence, kabinet českého jazyka ve 3. patře, telefon 565 598 156, hazmukova.hana@zsobreziny.cz

 

Mgr. Jan Findejs – školní metodik prevence (specializace na bezpečný internet), kabinet TV u tělocvičny, telefon 565 598 164, findejs.jan@zsobreziny.cz

 

Mgr. Nikola Cahová – školní psycholog, kabinet výchovného poradce pro 1. stupeň v 1. patře, telefon 565 598 161, psycholog@zsobreziny.cz

 

Ve škole také funguje schránka důvěry Vrba (chodba u informačního centra), je možné využít i odkaz na webové stránce školy.

1. Opakovaný školní neúspěch

Ve škole poradí: výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Pedagogicko-psychologická poradna, Legionářů 6, Jihlava, www.pppji.cz, telefon 567 572 416, e-mail pppji@raz-dva.cz

 

Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz, telefon: 116 111 (bezplatné číslo, nonstop)
chat: chat.linkabezpeci.cz (pondělí – neděle 15-19 hod., o víkendech ještě navíc v čase 9-13 hod.)
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří pracovních dnů)                                  

2. Vztahy ve třídě, škole

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

3. Šikana

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

4. Konflikt s učitelem

Ve škole poradí: výchovný poradce, vedení školy, školní psycholog

5. Záškoláctví

Ve škole poradí: výchovný poradce

6. Psychické problémy dítěte (obavy ze školy, osamělost apod.)

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí - viz bod číslo 1

Středisko výchovné péče, Vrchlického 2743/16, Jihlava, telefon 778 409 218, e-mail: florianova@ddssjihlava.cz

Psychocentrum, Pod Příkopem 4, Jihlava, www.psychocentrum.cz, telefon 567 308 855, e-mail: psychocentrum@volny.cz

7. Psychiatrické problémy dítěte

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: MUDr. Emil Herr (pedopsychiatrická ordinace), Brněnská 455/54, Jihlava, telefon 567 552 252

8. Vztahy s vrstevníky, láska

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

9. Problémy doma

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6

 

Linka bezpečí – viz bod číslo 1

10. Návykové látky (alkohol, kouření, drogy)

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava,  www.kacko-ji.estranky.cz, telefon 567 310 987, 736 523 675, e-mail: kacko.jihlava@charita.cz

 

Ambulance pro léčbu závislostí - MUDr. Juraj Tkáč - Vrchlického 57, Jihlava, telefon 567 574 555, 605 717 470

11. Internet, telefon, sociální sítě

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce

 

Mimo školu lze kontaktovat: Linka bezpečí – viz bod číslo 1

12. Gambling, pc hry

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce

 

Mimo školu lze kontaktovat: Ambulance pro léčbu závislostí – viz bod číslo 10

13. Poruchy příjmu potravy

Ve škole poradí: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog

 

Mimo školu lze kontaktovat: Psychocentrum – viz bod číslo 6

Více informací: www.pppinfo.cz

 

 1. Svědek

Pokud jste se stali svědky toho, že je někomu z vašeho okolí ubližováno (nejen ve škole, ale i mimo ni) nebo se dostal do jiné tíživé situace, kterou sám nedokáže zvládnout, nebuďte lhostejní a svěřte se učiteli, ke kterému máte důvěru. Nikdo z nás neví, kdy bude sám potřebovat pomoc druhých.

 

Výchovná komise školy

 

Schází se každý týden v úterý od 13:30 – 14:30

 

2 výchovné poradkyně, 2 metodici prevence, 3 členové vedení školy, školní psycholožka

 

Nabízí pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, navrhuje a realizuje preventivní opatření

 

Provádí konzultace týkající se strategie a plánování ve škole

 

 

 

Vlastní hodnocení školy

Vymezení úspěšné školy

 

 • Je orientována na žáka, má sloužit žákům, podporovat jejich tvořivost, aktivitu. Vysokou úroveň má interakce učitel – žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací program, má dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje žákův rozvoj a provádí zpětnou vazbu.
 • Výukou podporuje žákovo učení. Učitelé věří, že se žáci mohou stále rozvíjet a cítí se odpovědni za dosažené výsledky. Učitelé jsou otevřeni k žákovu očekávání, snaží se uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby žáků.
 • Má vysoký standard, pravidelně sleduje výkony a usiluje o dosažení úspěchu.
 • pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů, hodnot a standardů výkonů. Vytváří otevřené, přátelské, kulturní prostředí a pozitivní přístup k disciplíně.
 • Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má pochopení pro jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, vzájemně spolupracují.
 • Ředitel školy je odborník, který užívá účinný styl řízení, řeší problémy týmově, zná sbor, komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o odborný růst učitelů.
 • Úspěšná škola komunikuje s rodiči a veřejností.

 

 

Oblasti hodnocení

 1. Koncepce a rámec školy
 2. Pedagogické vedení školy
 3. Kvalita pedagogického sboru
 4. Výuka
 5. Vzdělávací potřeby žáků
 6. Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Popisy jednotlivých kritérií – viz Česká školní inspekce (Čj.: ČŠIG-2519/16-G2)

1 Koncepce a rámec školy

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem.

1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují

1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče

1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy

1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky

1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery

2 Pedagogické vedení školy

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu.

2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření

2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi učiteli, žáky i vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich zákonnými zástupci a o vzájemnou spolupráci všech aktérů

2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající pedagogy

2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání

2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj

3 Kvalita pedagogického sboru

Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci.

3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně

3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující přístup

3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu

3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti

3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji

4 Výuka

 Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem kvalitní školy.

4.1 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků

4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů

4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky zohledňují individuální potřeby žáků

4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků

5 Vzdělávací výsledky žáků

Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem

5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními

5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů

5.3 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty

5.4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání

6 Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči.

6.1 Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby

6.2 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření

6.3 Škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu

 

Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje

Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit.

 • Charakteristika regionu - demografická a sociálně-ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost kvalitních pedagogů
 • Materiální podmínky
 • Finanční podmínky
 • Složení žáků školy

Evaluační metody a nástroje:

 • Dotazníky pro žáky, rodiče a učitele
 • Workshopy – pracovní dílny se zpětnou vazbou
 • Hospitace – vedení školy, metodici a vzájemné hospitace učitelů
 • Hodnotící portfolia učitelů
 • Pozorování
 • Rozhovor
 • Analýza dokumentů
 • Analýza výsledků vzdělávání

 

V Jihlavě dne 11. 9. 2017                                                                             Mgr. Pavel Říha

                                                                                                                          ředitel školy