Zápis do 1. ročníku a den otevřených dveří 2019

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Odpoledne otevřených dveří bude na naší škole v úterý 2. dubna 2019 od 14:30 do 16:00 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontaktujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 565 598 152

Zápis do první třídy školního roku 2019/2020 se bude konat 12. a 13. dubna 2019:
- v pátek 12. dubna 2019, 13:30 – 17:30 hod.
- v sobotu 13. dubna 2019, 08:30 – 11:00 hod.

K zápisu přineste občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte, event. zprávu z PPP.

Zápis proběhne jako každý rok hravou formou. Předškoláci ukáží svoje schopnosti a dovednosti, např. samostatnost, výslovnost, poznávání barev, porovnávání velikosti, určování daného počtu, třídění a rozlišování základních tvarů předmětů, kresba postavičky aj.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.
 4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Přijďte k hlavnímu vchodu naší školy (pravý vchod při čelním pohledu od obchodu LIDL), při vstupu se Vás ujmou průvodci (naši budoucí deváťáci, kteří budou s prvňáčky celý příští rok spolupracovat).

 

Naším společným cílem je uplatnění žáků ve společnosti u nás i v zahraničí.

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a vytváří podmínky pro výuku cizích jazyků, uplatňování zdravého životního stylu a využívání moderních informačních technologií.

Naším cílem je:

 • poskytovat základní vzdělání všem dětem
 • vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka
 • rozvíjet klíčové kompetence žáků
 • učit žáky kriticky myslet
 • uplatňovat pravidla formativního hodnocení
 • spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost
 • poskytovat výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka od 6. ročníku
 • umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a mnoha dalších projektů na škole
 • umožňovat využívání informačního centra, internetu a moodle školy
 • dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
 • připravovat nabídku pro účelné využití volného času
 • využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:

 • vytvářet a dodržovat pravidla
 • prakticky využívat získané poznatky
 • hodnotit informace, umět se rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat
 • pozitivně přistupovat ke společné práci

 

Fotky
Den otevřených dveří 2019
Štítky