Změny v organizaci výuky a provozu školní jídelny (covid19)

Kombinace distanční a prezenční výuky.

Aktuální opatření distanční výuky

Distanční výuka probíhá ve 3. – 9. ročníku, pro všechny žáky je povinná. Pro 1. a 2. ročník je povinná prezenční výuka.

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 22. 2. platí pro žáky 1. a 2. ročníku ohledně nošení roušek nařízení, že žák musí mít ve škole po celou dobu nasazenou minimálně roušku (doporučujeme nosit alespoň dvě-tři na den, aby si je mohl během dne vyměnit). Respirátor žák nosit nemusí. Vyučující budou nosit respirátory. O případné budoucí změně v pravidlech (rozhodnutí vlády nebo hygienické stanice) vás budeme informovat. Velmi vám děkujeme za spolupráci v této nelehké době. Za celý školní kolektiv Robert Srbecký, zástupce ředitele školy.
 

S platností od 11. ledna 2021 jsme upravili rozložení synchronní výuky. Do rozvrhů tříd jsme vyznačili pravidelné hodiny předmětů, které probíhají distančně. Rozvrhy byly odeslány na e-maily rodičů a přes Komens žákům.

V rámci rozvrhu si učitel nastaví některé hodiny tak, aby žáci mohli konzultovat plnění úkolů a porozumění tématům právě v synchronních hodinách. Stále platí, že žáci budou mít zadávanou samostatnou práci a domácí úkoly. Žáci budou moci více využít podporu učitelů při distanční výuce.

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 proběhnou v Teams třídní schůzky:

  • I. stupeň od 17:00 hodin
  • II. stupeň od 18:00 hodin

Klasifikace a hodnocení za 1. pololetí 2020/2021

  • Všechny předměty budou klasifikovány známkou (výjimečně proběhne slovní hodnocení)
  • Hodnocení bude doplněno poznámkou pro rodiče v daném předmětu v Bakalářích 

 

Provozní řád výuky v 1. a 2. ročníku

 

Organizační zajištění

 • Žáci i zaměstnanci dodržují hygienická pravidla dle pokynu vyučujících a vychovatelek
 • Při všech aktivitách ve škole a školní družině jsou povinné roušky
 • Roušku je možné sundat pouze při jídle, pití ve třídě a při obědě (Žáci budou první den poučeni a poučení bude zapsáno do třídní knihy )
 • Zákonní zástupci ani doprovod žáka nemají povolen vstup do budovy
 • Ranní i odpolední družina probíhá v kmenové třídě nebo ve venkovních prostorech
 • Dělené hodiny s vychovatelkou ŠD mohou probíhat v určené učebně na budově B
 • Každá třída má samostatnou šatnu (2. B a 2. D – šatna přesunuta do klece vedle kanceláří – jako v listopadu)
 • Žáci se bez zdržování přezují, odloží věci a odcházejí do určené třídy, tam si vydezinfikují ruce a usadí se na své místo
 • Na oběd odchází třída pohromadě v určený čas s vychovatelkou ŠD
 • Žáci a rodiče při vyzvedávání používají pouze prostřední vchod o U vchodu je ráno i odpoledne zajištěn dozor

o Odpoledne od 14:30 do 15:00 nahlásíte jméno vychovatelce ŠD u vchodu, která zajistí odchod žáka. Od 15:00 zvoníte u hlavního vchodu na hernu a dítě si vyzvednete u prostředního vchodu (stejný režim jako v prosinci)

Výuka

 • Výuka probíhá dle upraveného rozvrhu 
 • Vyučování začíná v 8:05 hod., 4. vyučovací hodina končí v 11:45 a 5. vyučovací hodina končí v 12:40 hod.
 • V 1. ročníku bude místo Hv 1 hodina matematiky navíc
 • V 2. ročníku bude místo Hv 1 hodina českého jazyka (půlená do skupin) navíc
 • Anglický jazyk bude probíhat ve standardních skupinách se změnou vyučující v některých skupinách 2. ročníku
 • Provoz školní družiny ve všech třídách od 6:00 do 16:00 hod. 
 • Změnu v odchodech ze školní družiny proti prosinci nahlaste vychovatelce ŠD

 

Stravování

 • Třídy i zaměstnanci mají přesně určený čas oběda
 • Není možný výdej oběda s sebou – nutné odhlásit do 8:00 hod. daný den
 • Strávníci musí mít s sebou čip
 • Třída používá v šatně určený prostor
 • Všechny věci včetně roušky odkládají strávníci na tác
 • Do budovy školní jídelny (včetně šatny) mají povolen vstup pouze strávníci 
 • Vyřizování stravného pouze telefonicky 565 598 170 popřípadě emailem obedy@zsobreziny.cz

 

 Provozní řád výuky v 3. - 9. ročníku

Využívání komunikační techniky:

 • Bakaláři – třídní kniha
  (téma hodiny, poznámka k učivu, domácí úkoly, zadání s případným vysvětlením, označení synchronní výuky příznakem – zapsat je nutné nejpozději před začátkem vyučovací hodiny stanovené rozvrhem)
 • Bakaláři – Komens
  (vzhledem k přetížení Bakalářů doporučujeme Komens využívat pouze pro předávání obecných zpráv a rychlých informací; k zadávání úkolů slouží třídní kniha, MS Teams a Moodle)
 • Moodle
  (portfolio daného předmětu se studijními materiály, odkazy, místo pro zadávání, odevzdávání i hodnocení úkolů, testy k jednotlivým tématům…)
 • MS Teams
  (možnost synchronní výuky – živá komunikace se žáky, výklad těžšího učiva, k vysvětlení zadání samostudia nebo domácího úkolu, ke konzultaci učiva, k rozboru chyb nebo problematických částí; v podrobnostech zadané schůzky je možné zapsat i zadání domácích úkolů)

Formy práce se střídají tak, aby se do výuky mohli zapojit všichni žáci:

 • zadávání úkolů formou samostudia
 • odevzdávání některých úkolů (ke kontrole správnosti nebo ke kontrole aktivity)
 • kontrola žákovské práce (učitelem nebo dle výsledků v učebnici nebo na Moodle)
 • výklad nového učiva (odkazy na učebnice, na výuková videa, synchronní výuka, atd.)
 • konzultace k pochopení učiva, samostudia, plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů
 • vypracování kontrolních prací, testů
 • vytváření si vlastního portfolia, zakládání a systematizace úkolů
 • zařazovat interaktivní aktivity, umožňovat žákům tvořit (psát, kreslit, vyrábět)

Z důvodu navýšení počtu hodin synchronní výuky a rozdělení tříd nebudou vyučující od žáků vyžadovat ve větší míře zasílání vypracovaných úkolů. Kontrola práce bude provedena jiným způsobem než zasláním individuální zpětné vazby. Doporučené je zaměřit se na využívání sebehodnocení a osobní konzultaci v synchronní výuce.

Organizace synchronní výuky – MS Teams

Vzhledem k tomu, že žáci i rodiče už zvládají připojení k MS Teams a byli zvyklí na setkávání, zahajujeme výuku hned v pondělí 4. 1. 2021.
1. stupeň začne třídnickou hodinou.
Na ní vyučující žákům vysvětlí systém další práce v distanční výuce.

Synchronní hodina bude zadána v MS Teams nejpozději den předem (vždy bude uvedena náplň hodiny).

I. stupeň

K lepší komunikaci se žáky budou všechny třídy rozděleny na dvě skupiny. V MS Teams je možné rozdělit již existující tým na dva kanály. Je třeba, aby žáci věděli, do které skupiny a v jakém čase se mají do synchronní výuky přihlásit.

Každý žák absolvuje pravidelně denně cca 2 vyučovací hodiny s důrazem na matematiku a český jazyk. Učitel může výuku zkrátit a doplnit tématem z vlastivědy nebo přírodovědy (konzultace zadání nebo splnění úkolu, případně diskuze k tématu). Na konkrétním vyučujícím je, jak on-line výuku rozvrhne a naplánuje. Jednou týdně proběhne i synchronní výuka anglického jazyka.
Žák bude za týden absolvovat celkem cca 11 hodin synchronní výuky.
Upřesňující informace zašlou učitelé svým žákům, případně jejich rodičům, nejpozději v neděli 3. 1. 2021 do 18 hodin.

 

II. stupeň – distanční výuka v rámci předmětů dle rozvrhu, jednou týdně třídnická hodina – jak se žákům daří, dát žákům prostor ke komunikaci.

Ročníkové práce žáků 9. ročníku – on-line individuální konzultace (místo seminářů)

Distanční výuka nebude realizována: Vz, Vv, Hv, Tv, Pa, konverzace Aj a Nj

 

Omlouvání neúčasti

Třídní učitel eviduje absenci žáka v třídní knize a předává informaci od rodičů ostatním vyučujícím v jeho třídě.
V případě absence žáka na konkrétní synchronní výuce je třeba, aby žáci dostali informaci, že je třeba se nejlépe předem z hodiny omluvit. Učitel si povede agendu o účasti jednotlivých žáků. V případě, že se žák opakovaně a bez omluvy nebude synchronní výuky zúčastňovat, je třeba upozornit rodiče ve výchovných opatřeních. Oznámení rodičům (ale i TU) bude mít informační charakter, že žák nevyužívá možnosti synchronní výuky.

 

Hodnocení zadaných úkolů

Každý žák by měl dopředu vědět, zda bude úkol hodnocený, jakým způsobem a podle jakých kritérií. Tato kritéria musí mít vzhledem k distanční formě písemnou podobu.
V případě, že žák nebude plnit zadané úkoly, je třeba ho upozornit přes Komens a přidat kopii i rodičům. Při opakovaném neplnění úkolů (i přes upozornění) je třeba vyrozumět rodiče (i třídního učitele), nejlépe zápisem do výchovných opatření.
Neomluvená absence na synchronní výuce a neplnění zadaných úkolů bude promítnuto do pololetního hodnocení.

 

Školní jídelna

Provoz ve školní jídelně od 4. 1. 2021

 • Žáci prezenční výuky (1. a 2. ročník) chodí na obědy po třídních skupinách s ohledem na daný rozvrh
 • Žáci prezenční výuky mají obědy automaticky přihlášené, pokud na oběd nepůjdou, musí si ho odhlásit do 8:00 hod. daného dne na www stránkách jídelny, popřípadě telefonicky 565 598 170 (od 4. 1. 2021) nebo e-mailem: obedy@zsobreziny.cz
 • Obědy jsou vydávány od 11:55 hod. do 13:05 hod.
 • K vyzvednutí oběda je nutný čip!
 • Časy se mohou s vývojem epidemiologické situace a vydáváním vládních nařízení měnit. O případných změnách budeme včas informovat.

V Jihlavě 30. 12. 2020
Mgr. Vladimír Nekvinda
ředitel školy

 

Fotky
Štítky