Školní družina a zájmová činnost

V příloze v dolní části stránky  jsou připraveny následující dokumenty:
• nabídka kroužků ŠD (aktualizováno 1. 10. 2021)
• nabídka fotbalu www.rv-ifa.com
• přihláška / odhláška do ŠD
• informace k platbám a způsoby úhrady

Provoz školní družiny (dále jen ŠD) se od října vrací do standardního režimu:

 • 06.00 – 08.10 hod.
 • 11.55 – 17.00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Při ranní činnosti jsou děti soustředěny ve dvou třídách, informačním centru, odpoledne každé oddělení samostatně v příslušných třídách.
Od 14:30 hod. je uzavřen hlavní (krajní) vchod do naší školy (u hlavního vchodu zazvoňte na ŠD), pro vyzvednutí žáka použijte prostřední vchod.

 

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy

 • rozvoj funkčních kompetencí žáků - „learning by doing“
 • rozvoj individuálních schopností žáků
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora komunikace mezi žáky
 • posilování kvality vzájemných vztahů mezi žáky
 • rozvoj nadaných žáků
 • prevence sociálně patologických jevů

 

Oblasti zaměření kroužků:

 • sportovní – plavání, fotbal, badminton, pohybové hry, florbal, atletika, turistický kroužek
 • umělecké – šikovné ruce, výtvarný kroužek, pastelka, výtvarný, keramika, quilling
 • naučné – informatika, chytré hlavičky, šachy, deskové hry
 • ostatní – vaření, kudy z nudy, volná činnost podle výchovného plánu (možnost přípravy na vyučování)

 

K zajištění smysluplného chodu ŠD má škola odpovídající podmínky

 • prostorové a personální


Význam pro rodiče

 • rozmanité, smysluplné využití volného času dětí
 • není nutná přeprava dětí na různá místa ve městě (velké procento žáků je z jiných spádových obvodů)
 • čas družiny – od 6:00 do 17:00 (v pátek do 16:30)
  • v září 2021 je provoz družiny omezen od pondělí do pátku do 16.00 hodin
 • všichni žáci na vycházce – po obědě do 14:30
 • možnost přípravy na vyučování

 

Dobře fungující ŠD a pozitivní spolupráce s rodiči žáků je významným prvkem ovlivňujícím kvalitu školy.
Výše popsaná filozofie ŠD je realizována na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě.

Kapacita ŠD – 270 žáků

 • Zařazeni žáci 1. – 5. ročníku  
 • Žáci 6. – 9. ročníku mohou využít informační centrum (přestávka na oběd 12:30 – 13:00)

 

ODDĚLENÍ ŠD pro školní rok 2021/2022

1.A   Simona Daňková (I. Špulková)

1.B   Jana Charvátová (I. Burešová)

1.C   Hana Šlechtická (L. Wieczoreková)

2.A   Ilona Kožená  (P. Chvátalová)

2.B   Markéta Benešová (R. Urbanová)

2.C   Petra Coufalíková (M. Prokešová)

3.D   Valérie Gryčová (H. Špejtková)

3. a 4. r. Koumarová Kateřina, Kopáčková Irena, Bošnjaková Jana

5. r.  Matoušková Renáta (školní klub)

 

Platba kroužků a školní družiny

 • školní družina a kroužky v rámci školní družiny a školního klubu – 200,- Kč za měsíc
 • kroužek anglického jazyka v 1. a 2. třídě a zájmové kroužky – 100,- Kč za každý kroužek
 • Platba se provádí pololetně (5 měsíců) – v září a v lednu.
 • Informace o dluhu k aktuálnímu datu najdete v Internetové klasifikaci po přihlášení z www.zsobreziny.cz.

 

Způsob úhrady:

 • zřízení souhlasu k inkasu – všechny banky:
  • číslo účtu: 26138681/5500 (bez variabilního symbolu)
  • v případě, že starší sourozenec již navštěvuje školu a máte pro něj zřízen souhlas, stačí zaslat e-mailem paní Matouškové, že požadujete strhávat částku i za mladšího sourozence
  • pokud zřizujete souhlas přes internetbanking, stačí odeslat potvrzení o zřízení e-mailem
 • zřízení trvalého příkazu, příp. jednorázových příkazů k úhradě (výjimečně)
  • číslo účtu: 26138681/5500
  • variabilní symbol: rodné číslo dítěte (u více sourozenců, uveďte nejstaršího)
  • konstantní symbol: 0308
 • platba v hotovosti (výjimečně)
  • v informačním centru školy u paní Matouškové (případně v kanceláři ekonomky školy)

 

Informace k platbám:
Renáta Matoušková, tel. 565 598 165, e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz
Vladimír Nekvinda, tel. 565 598 154, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz
Silvie Žďánská, tel. 565 598 151, e-mail: zdanska.silvie@zsobreziny.cz

 

V příloze v dolní části stránky  jsou připraveny následující dokumenty:

• nabídka kroužků ŠD
• přihláška / odhláška
• informace k platbám a způsoby úhrady

 

 

Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina