Výchovný poradce

Činnost výchovných poradců

Přejeme dětem, aby se v naší škole cítily příjemně, a rodičům přejeme, aby jejich děti byly šťastné. Mohou se ale objevit problémy, které je potřeba řešit, a tady nabízíme svou pomoc.

Oblast výchovy

 • podpora žákům s výchovnými problémy, rozbor příčin, doporučení vhodného působení, projednání s rodiči, zajištění spolupráce rodičů a školy
 • pomoc žákům s osobními problémy (sebepoznání, vzájemná úcta, vztahy mezi vrstevníky, vztahy k dospělým, rozhodování, řešení problémů, zaujímání postojů)
 • spolupráce s třídními učiteli při přípravě třídnických hodin
 • spolupráce s odborem sociálních věcí a PPP SPC v Jihlavě
 • setkání s novými učiteli, koordinace jejich třídnické činnosti
 • účast na jednání výchovných komisích
 • účast v hodinách, pomoc při řešení konkrétních problémů
 • spolupráce na projektech školy

Oblast vzdělávání

 • evidence žáků s výukovými obtížemi
 • péče o žáky s výukovými obtížemi, upřesnění forem práce s nimi, časový harmonogram řešení situace, rozbor situace se žákem, spolupráce s třídním učitelem, příslušným vyučujícím, rodiči a PPP SPC Jihlava
 • zpracování individuálních vzdělávacích plánů a dohod o spolupráci mezi rodiči a školou
 • doporučení k odborným vyšetřením
 • příprava zápisu do 1. ročníku
 • spolupráce s třídními učiteli
 • pomoc při zajištění spolupráce s rodiči

Profesní orientace žáků

 • konzultace s rodiči a žáky
 • aktuální informace žákům 9. ročníku
 • informace o volbě povolání pro rodiče
 • zajištění spolupráce s pobočkou úřadu práce
 • spolupráce s některými podniky a středními školami v Jihlavě
 • koordinace aktivit k profesní orientaci žáků

Poradenská služba

 • konzultace pro rodiče, žáky a učitele

 

Mgr. Petra Chvátalová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, kabinet výchovného poradce v 1. patře, telefon 565 598 161, chvatalova.petra@zsobreziny.cz
Mgr. Hana Krepčíková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kabinet výchovného poradce ve 2. patře, telefon 565 598 159, krepcikova.hana@zsobreziny.cz

 

V příloze naleznete plán výchovného poradenství pro letošní školní rok.