Školní psycholog

Školní psycholožka

Mgr. Nikola Cahová

Kontakt: 605 071 003, psycholog@zsobreziny.cz

Kabinet školní psycholožky: přízemí pavilonu D (u tělocvičny)

Konzultační hodiny: PO – ČT: 8:00 – 15:00

         (termín konzultace je nutné vždy domluvit předem)

 

Školní psycholožka je spolu s výchovnými poradkyněmi, metodičkou prevence a speciální pedagožkou součástí školního poradenského pracoviště.

Veškerá činnost školní psycholožky probíhá dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování a uchovávání osobních údajů probíhá podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Služby školní psycholožky jsou pro žáky, pedagogy a zákonné zástupce bezplatné. Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

 

Pro dlouhodobou individuální spolupráci se žákem a provedení diagnostiky je nutné poskytnutí písemného informovaného souhlasu rodičů. Výjimkou jsou krizové intervence a situace, kdy o konzultaci požádá samotný žák. V takovém případě školní psycholožka poskytne jednorázovou konzultaci a v případě potřeby další spolupráce kontaktuje rodiče.

Žáci dochází na konzultace se školní psycholožkou v době vyučování, po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím. Nepřítomnost žáka ve výuce je evidována v třídní knize jako nezapočítaná absence (školní poradenství).

 

Činnost školní psycholožky:

 • Poradenské konzultace pro žáky, rodiči a pedagogy
 • Krizová intervence pro žáky, rodiče a pedagogy v akutní psychicky náročné situaci
 • Diagnostika žáků
 • Diagnostika klimatu tříd a vztahů ve třídách
 • Pozorování žáků při výuce
 • Provádění anketních šetření
 • Spolupráce s třídními učiteli při vedení či přípravě třídnických hodin za účelem podpory pozitivního třídního klimatu
 • Intervence ve třídách
 • Realizace tematických preventivních programů
 • Vzdělávání a metodická podpora učitelů
 • Spolupráce s učiteli při identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Spolupráce s učiteli při zápisu
 • Spolupráce s vedením školy, s výchovnými poradkyněmi, školním metodikem prevence, školní speciální pedagožkou, třídními učiteli a dalšími pedagogy školy
 • Účast na výchovných komisích, pedagogických poradách
 • Spolupráce s dalšími institucemi a odborníky

 

 

Témata, se kterými se můžete obrátit na školní psycholožku:

1. Náhlé změny chování a prožívání dítěte

2. Studijní záležitosti

 • tréma před písemkami, strach ze špatných známek, neschopnost soustředit se na učení, strategie domácí přípravy, styly učení, volba povolání…

3. Vztahové potíže ve škole

 • konflikty ve škole, problematické vztahy ve třídě, osamocenost, ubližování…

4. Psychické potíže

 • úzkosti, sociální fobie, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, deprese, poruchy příjmu potravy…

5. Osobní potíže

 • strach z něčeho, trávení volného času, spánek, náročná životní situace, nízké sebevědomí…

6. Rodinné záležitosti

 • konflikty doma, změny v rodinném uspořádání, vážná nemoc či úmrtí člena rodiny…

7. Výchovné a kázeňské potíže ve škole i doma

 • záškoláctví, zapomínání pomůcek, porušování pravidel, agresivita, lhaní…

8. Metodické záležitosti

 • zvládání emočně náročných situací, komunikace a spolupráce s žáky, třídou a zákonnými zástupci, vedení třídnických hodin, podpora dobrých vztahů ve třídě, řešení vztahových problémů ve třídách…