Školní psycholog

Logolink_OP_VVV

V současné době je školní psycholožka na rodičovské dovolené.

V případě potřeby je žákům k dispozici kolektiv:

 

Od 1. 9. 2016 pracuje ve škole školní psycholožka Mgr. Nikola Cahová. Školního psychologa škola zaměstnala prostřednictvím šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Poradenské služby školního psychologa jsou pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatné. Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

Po nástupu žáka do školy podepisuje zákonný zástupce tzv. generální informovaný souhlas s činností školní psycholožky ve škole, který je platný po celou dobu školní docházky žáka. Tento souhlas se vztahuje na všeobecnou činnost školní psycholožky ve škole, např. pozorování žáků ve výuce, práci se třídou a podobně. Nevztahuje se na individuální spolupráci se žákem, pro kterou je nutné poskytnutí individuálního souhlasu rodičů. Výjimkou jsou krizové intervence a situace, kdy o konzultaci požádá samotný žák. V takovém případě školní psycholog poskytne jednorázovou konzultaci a v případě potřeby další spolupráce kontaktuje rodiče.

Činnost školní psycholožky:

 • Konzultace se žáky, rodiči a pedagogy
 • Poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitl v akutní psychicky náročné situaci
 • Individuální kariérové poradenství pro 9. ročník
 • Preventivní programy pro jednotlivé třídy
 • Spolupráce s třídními učiteli při vedení či přípravě třídnických hodin
 • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků s potřebou podpůrných opatření
 • Spolupráce s vedením školy, s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy
 • Účast na výchovných komisích, pedagogických poradách

 

Žáci se na mě mohou obrátit kvůli:

 • studijním záležitostem (když máš špatné známky, nevíš jak se učit a připravovat na vyučování, když se nemůžeš soustředit na vyučování, máš trému před zkoušením nebo potřebuješ pomoci s výběrem povolání)
 • vztahovým záležitostem ve škole (když se ve třídě necítíš dobře, máš problémy se spolužáky nebo některým vyučujícím, když se ve třídě cítíš osamocený nebo ubližovaný) i mimo ni
 • osobním záležitostem (když máš z něčeho strach, včetně obav ze školy, když se ocitneš v náročné životní situaci, když nevíš jak využít volný čas, když máš problém s užíváním návykových látek nebo poruchu příjmu potravy)
 • rodinným záležitostem (když máš problémy doma, máte doma složitou rodinnou situaci nebo změny v rodinném fungování).

 

Rodiče mě můžou vyhledat ohledně:

 • náhlé změny chování nebo prožívání dítěte
 • studijních záležitostí dítěte (když se náhle zhorší jeho prospěch, když budete potřebovat pomoci nalézt vhodnou strategii domácí přípravy nebo poradit s dalším profesním směřováním dítěte)
 • výchovných problémů ve škole i doma (když budete potřebovat poradit s výchovným vedením dítěte)
 • vztahových problémů dítěte ve škole (když se vám dítě svěří nebo budete mít podezření na konflikty se spolužáky nebo učitelem, šikanu či osamocenost) i mimo ni (problematické vztahy s vrstevníky)
 • osobních záležitostí žáka (když se dítě potýká s nějakým strachem včetně obavy ze školy, když potřebujete pomoci poradit ohledně trávení volného času dítěte, náročné životní situace, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku apod.)
 • rodinných problémů (když potřebujete poradit s řešením komplikovaných sourozeneckých vztahů, když máte doma náročnou rodinnou situaci nebo změnu rodinného fungování).

 

Učitelé mě mohou oslovit v situaci kdy:

 • si všimnete náhlé změny chování či prožívání nějakého žáka
 • potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • potřebujete pomoci při řešení potíží žáků ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
 • potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace
 • potřebujete pomoci při řešení vztahových potíží ve třídě nebo zmapovat aktuální klima třídy.

 

Pokud Vás bude trápit něco, co jsem nezmínila, nebojte se přijít. Pokud to bude v mých silách, pokusím se Vám pomoci. V opačném případě Vás alespoň nasměruji na další odborné služby.