Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis 2023

Aktualizováno 18. 4. 2023: Přehled přijatých žáků do 1. ročníku.

----------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku bude probíhat na naší škole 14. a 15. dubna 2023. Od 1. dubna bude na této stránce spuštěný elektronický formulář, kde si každý rodič bude moci v daném formuláři vybrat přesný termín zápisové schůzky (rodič si vybere termín 14. nebo 15. dubna s přesným časem, který mu nejvíce vyhovuje). Zápisové schůzky pak budou ve škole probíhat paralelně ve více třídách najednou, takže na daný čas (např. 15.00 hodin) bude možné rezervovat více žáků najednou. Kdyby se teoreticky všechny termíny zaplnily, připravíme další volná časová okna, aby se na každé dítě dostalo a mohlo přijít k zápisu.

Aktuální návod k vyplnění elektronického formuláře je k dispozici ke stažení - soubor "Zapis_navod.pdf"

Odkaz na elektronický formulář

případně plná adresa pro zkopírování do jinho okna prohlížeče:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsobreziny/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41121

 

 

Zápisová schůzka žáka s rodiči proběhne ve škole podle vybraného termínu 14. nebo 15. dubna v určený čas.

Případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle 565 598 150 nebo na e-mailu: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

Pokud si chcete naši školu nejprve prohlédnout, můžete nás navštívit během Dne otevřených dveří 4. dubna 2023.

 

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku (maximum 90 žáků).

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy a děti zaměstnanců této školy.
 4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

Naším společným cílem je uplatnění žáků ve společnosti u nás i v zahraničí.

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a vytváří podmínky pro výuku cizích jazyků, uplatňování zdravého životního stylu a využívání moderních informačních technologií.

Naším cílem je:

 • poskytovat základní vzdělání všem dětem
 • vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka
 • rozvíjet klíčové kompetence žáků
 • učit žáky kriticky myslet
 • uplatňovat pravidla formativního hodnocení
 • spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost
 • poskytovat výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka od 6. ročníku
 • umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a mnoha dalších projektů na škole
 • umožňovat využívání informačního centra, internetu a moodle školy
 • dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
 • připravovat nabídku pro účelné využití volného času
 • využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:

 • vytvářet a dodržovat pravidla
 • prakticky využívat získané poznatky
 • hodnotit informace, umět se rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat
 • pozitivně přistupovat ke společné práci

 

Fotky