Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Budova školy.

Výsledky zápisu jsou k dispozici v přiloženém souboru.

-----------------------------

Zápis do 1. ročníku bude probíhat na naší škole 8. dubna (pátek) a 9. dubna (sobota) 2022. Doporučujeme nejprve stáhnout návod k vyplnění elektronického formuláře, který naleznete ve spodní části této stránky -  soubor "Zapis_navod.pdf"

Od 1. dubna 2022 bude spuštěna elektronická registrace na odkazu:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsobreziny/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41121

kde si každý rodič bude moci v daném formuláři vybrat přesný termín zápisové schůzky (vybere si termín 8. nebo 9. dubna s přesným časem). Zápisové schůzky pak budou ve škole probíhat paralelně ve více třídách najednou, takže na daný čas (např. 15.00 hodin) bude možné rezervovat více žáků najednou.

Zápisová schůzka žáka s rodiči proběhne ve škole podle vybraného termínu 8. nebo 9. dubna v určený čas.

Případné dotazy Vám rádi odpovíme na telefonním čísle 565 598 150 nebo na e-mailu: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz

Pokud si chcete naši školu nejprve prohlédnout, můžete nás navštívit během Dne otevřených dveří 29. 3. 2022 od 14.30 do 16.30 hodin.

 

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 3 třídy prvního ročníku (maximum 90 žáků).

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy a děti zaměstnanců této školy.
 4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

Naším společným cílem je uplatnění žáků ve společnosti u nás i v zahraničí.

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a vytváří podmínky pro výuku cizích jazyků, uplatňování zdravého životního stylu a využívání moderních informačních technologií.

Naším cílem je:

 • poskytovat základní vzdělání všem dětem
 • vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu každého žáka
 • rozvíjet klíčové kompetence žáků
 • učit žáky kriticky myslet
 • uplatňovat pravidla formativního hodnocení
 • spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy a vzdělání, zajišťovat vzájemnou informovanost
 • poskytovat výuku anglického jazyka od 1. ročníku a německého jazyka od 6. ročníku
 • umožňovat zapojení do projektu „Zdravá škola“ a mnoha dalších projektů na škole
 • umožňovat využívání informačního centra, internetu a moodle školy
 • dát žákům možnost zapojit se do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
 • připravovat nabídku pro účelné využití volného času
 • využívat grantových projektů zaměřených na výchovu a vzdělání

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:

 • vytvářet a dodržovat pravidla
 • prakticky využívat získané poznatky
 • hodnotit informace, umět se rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat
 • pozitivně přistupovat ke společné práci

 

Fotky