Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Od 25. 1. 2024 vaří školní jídelna z důvodu výrazného personálního oslabení (nemocnost) jeden oběd a to oběd č. 1. Objednané obědy č. 2 byly převedeny na oběd č. 1. 

----------------------------------------------

Školní jídelna je od roku 1994 součástí ZŠ Otokara Březiny s právní subjektivitou. V jídelně se stravují i žáci a zaměstnanci ZŠ Demlova. V současné době připravuje školní jídelna více než 1300 obědů každý den.

Objednávka jídla přes internetové rozhraní: Přihlášení do aplikace Školní jídelna.
Tento odkaz je také k dispozici v horním menu našich www stránek.

Úřední hodiny:

 • Po – Pá od 7:00 – do 8:30 hodin

Platby obědů:

 • souhlasem k inkasu 2673870237/5500 (bez variabilního symbolu)

Objednávání obědů:

 • v jídelně se vaří dva druhy obědů (jídelna na začátku a konci školního roku vaří jen jedno jídlo, toto období bývá většinou v délce dvou týdnů, pak už se v nabídce začnou objevovat standardně dvě jídla)
 • strávníci si obědy předem objednávají na terminálu, nejpozději ve středu do 14:00 hod. na celý příští týden nebo prostřednictvím internetových stránek
 • v případě, že si strávník oběd neobjedná, je mu automaticky přiřazen oběd č. I

Ceny obědů:

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovené ve vyhlášce o školním stravování 107/2005 Sb. příloha č. 1., a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy k 1. 9. (začátek školního roku) podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku).

Cena obědů od 1. 9. 2022:

 • žáci 4-6 let: 26 Kč
 • žáci 7-10 let: 28 Kč
 • žáci 11- 14 let: 30 Kč
 • žáci 15 a víc: 32 Kč

Platby na září proběhnou v polovině srpna - zkontrolujte prosím výši limitu  u souhlasu s inkasem (minimálně 800,- Kč).

Výdej obědů:

 • Doba pro výdej obědů je stanovena od 11:30 – do 14:05 hod.

Odhlašování obědů (v doporučeném pořadí):

 • prostřednictvím internetových stránek: Přihlášení do aplikace Školní jídelna.
 • do 8:00 hod. ráno na terminálu v jídelně nebo telefonicky na č. 565 598 170 (pí. Čeloudová)
 • vyzvednout oběd je možno první den nepřítomnosti v jídlonosiči, který zapůjčí školní jídelna a to v čase od 11:15-11:30 hod.
  • následující den zajistí žák (zákonný zástupce) vrácení jídlonosiče školní jídelně
 • vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě
 • na další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí žák (zákonný zástupce) obědy odhlásit
  • za neodhlášené, neodebrané obědy se finanční ani věcná náhrada neposkytuje
 • na dny prázdnin v průběhu školního roku není nutné obědy odhlašovat, školní stravování v tyto dny není poskytováno.

 

Školní stravování

Školní stravování poskytované ve školách je podporováno finančně státem a proto se musí řídit předepsanými právními předpisy.
MŠMT vydalo vyhlášku o školním stravování 107/2005 Sb. a její platnou novelu č. 463/2011 Sb.
Ta například uvádí:
§1 (2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky.
§ 2 (6) Poskytuje-li provozovatel stravovací služby více druhů na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem.

Výživové normy pro školní stravování v příloze č. 1 uvádí průměrnou měsíční spotřebu pro vybrané druhy potravin na strávníka (podle věkových kategorií) a den v gramech.

Např. strávník 7-10 roků na 1 oběd:

 • maso 64
 • ryby 10
 • mléko tekuté 55
 • ml. výrobky 19
 • tuky 12
 • cukry 13
 • zelenina 85
 • ovoce 65
 • brambory 140
 • luštěniny 10

Školní stravování je kompromisem toho co chtějí děti, rodiče, MŠMT ( ČŠI).
Pro plnění předepsaných výživových norem pro děti je nejvhodnějším řešením poskytování jednoho druhu obědu.
Naše jídelna vychází vstříc požadavkům strávníků a vaří dvě jídla, výběr salátů a pití (1 x týdně bio mléko).

Výběr musí být ovlivněn nutností dodržet předepsané výživové normy nejen v celku za jídelnu, ale ovlivnit i jednotlivé strávníky. Nebylo by tedy vhodné, aby například sladké jídlo bylo v pondělí na oběd č. 1 a v pátek na oběd č. 2, protože některé děti by měly sladké jídlo 2 x týdně (i když by to mnohé uvítaly) a jiné děti sladké jídlo žádné. To platí i u ryb a luštěnin.

Snažíme se o nutričně vyváženou stravu a zvolenou skladbou jídel přispět k pestrému stravování dětí. Jsme si vědomi, že není možné splnit všechna očekávání a vyhovět všem strávníkům nebo plnit přání jednotlivců.

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ukládá povinnost stravovacím provozům uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014. Alergeny se rozumí potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011. Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).


Způsoby informování v naší školní jídelně

 1. vyvěšením seznamu alergenů v jídelně
 2. uvedením přímo v jídelníčku i při objednávce pokrmu přes internet
 3. bližší informace předaná na osobní vyžádání vedoucí ŠJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislativa
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Článek 44
1. Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej,
a) je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné;
2. Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění. (platí pro nebalené potraviny)

Článek 21
1. Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky:
b) název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí.
Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II.