Školní jídelna

Školní jídelna je od roku 1994 součástí ZŠ Otokara Březiny s právní subjektivitou. V jídelně se stravují i žáci a zaměstnanci ZŠ Demlova. V současné době připravuje školní jídelna více než 1300 obědů každý den.

Objednávka jídla přes internetové rozhraní: Přihlášení do aplikace Školní jídelna.
Tento odkaz je také k dispozici v horním menu našich www stránek.

Vedoucí školní jídelny

Bc. Klára Ficencová
tel.: 565 598 171, 731 432 235
e-mail: jidelna@zsobreziny.cz

Kancelář jídelny, vyřizování stravného, čipy

Jana Čeloudová
tel.: 565 598 170
e-mail: obědy@zsobreziny.cz

Úřední hodiny kanceláře jídelny:

 • Po – Pá od 7:00 – do 8:30 hodin

Platby obědů:

 • souhlasem k inkasu 2673870237/5500 (bez variabilního symbolu)

Objednávání obědů:

 • v jídelně se vaří dva druhy obědů (jídelna na začátku a konci školního roku vaří jen jedno jídlo, toto období bývá většinou v délce dvou týdnů, pak už se v nabídce začnou objevovat standardně dvě jídla)
 • strávníci si obědy předem objednávají na terminálu, nejpozději ve středu do 14:00 hod. na celý příští týden nebo prostřednictvím internetových stránek
 • v případě, že si strávník oběd neobjedná, je mu automaticky přiřazen oběd č. I

Ceny obědů:

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovené ve vyhlášce o školním stravování 107/2005 Sb. příloha č. 1., a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy k 1. 9. (začátek školního roku) podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku).

Cena obědů od 1. 5. 2024:

 • žáci 4-6 let: 26 Kč
 • žáci 7-10 let: 28 Kč
 • žáci 11-14 let: 30 Kč
 • žáci 15 a víc: 32 Kč

Platby na září proběhnou v polovině srpna - zkontrolujte prosím výši limitu  u souhlasu s inkasem (minimálně 800,- Kč).

Cena oběda pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti

 • 92,- Kč

Výdej obědů:

 • 11.00 – 11.30 výdej obědů pro cizí strávníky
 • 11.15 – 11.30 výdej do jídlonosiče 1. den nemoci
 • 11.30 – 14:05 školní stravování

Odhlašování obědů (v doporučeném pořadí):

 • prostřednictvím internetových stránek: Přihlášení do aplikace Školní jídelna.
 • do 8:00 hod. ráno na terminálu v jídelně nebo telefonicky na č. 565 598 170 (pí. Čeloudová)
 • vyzvednout oběd je možno první den nepřítomnosti v jídlonosiči, který zapůjčí školní jídelna a to v čase od 11:15-11:30 hod.
  • následující den zajistí žák (zákonný zástupce) vrácení jídlonosiče školní jídelně
 • vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě
 • na další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí žák (zákonný zástupce) obědy odhlásit
  • za neodhlášené, neodebrané obědy se finanční ani věcná náhrada neposkytuje
 • na dny prázdnin v průběhu školního roku není nutné obědy odhlašovat, školní stravování v tyto dny není poskytováno.

 

Školní stravování

Školní stravování poskytované ve školách je podporováno finančně státem a proto se musí řídit předepsanými právními předpisy.
MŠMT vydalo vyhlášku o školním stravování 107/2005 Sb. a její platnou novelu č. 463/2011 Sb.
Ta například uvádí:
§1 (2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky.
§ 2 (6) Poskytuje-li provozovatel stravovací služby více druhů na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem.

Výživové normy pro školní stravování v příloze č. 1 uvádí průměrnou měsíční spotřebu pro vybrané druhy potravin na strávníka (podle věkových kategorií) a den v gramech.

Např. strávník 7-10 roků na 1 oběd:

 • maso 64
 • ryby 10
 • mléko tekuté 55
 • ml. výrobky 19
 • tuky 12
 • cukry 13
 • zelenina 85
 • ovoce 65
 • brambory 140
 • luštěniny 10

Školní stravování je kompromisem toho co chtějí děti, rodiče, MŠMT (ČŠI).
Pro plnění předepsaných výživových norem pro děti je nejvhodnějším řešením poskytování jednoho druhu obědu.
Naše jídelna vychází vstříc požadavkům strávníků a vaří dvě jídla, výběr salátů a pití (1 x týdně bio mléko).

Výběr musí být ovlivněn nutností dodržet předepsané výživové normy nejen v celku za jídelnu, ale ovlivnit i jednotlivé strávníky. Nebylo by tedy vhodné, aby například sladké jídlo bylo v pondělí na oběd č. 1 a v pátek na oběd č. 2, protože některé děti by měly sladké jídlo 2 x týdně (i když by to mnohé uvítaly) a jiné děti sladké jídlo žádné. To platí i u ryb a luštěnin.

Snažíme se o nutričně vyváženou stravu a zvolenou skladbou jídel přispět k pestrému stravování dětí. Jsme si vědomi, že není možné splnit všechna očekávání a vyhovět všem strávníkům nebo plnit přání jednotlivců.

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ukládá povinnost stravovacím provozům uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014. Alergeny se rozumí potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011. Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).


Způsoby informování v naší školní jídelně

 1. vyvěšením seznamu alergenů v jídelně
 2. uvedením přímo v jídelníčku i při objednávce pokrmu přes internet
 3. bližší informace předaná na osobní vyžádání vedoucí ŠJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislativa
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Článek 44
1. Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej,
a) je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné;
2. Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění. (platí pro nebalené potraviny)

Článek 21
1. Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky:
b) název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí.
Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II.