Evropský den jazyků

Týden evropských jazyků prostřednictvím CLILu 21. – 25. 9. 2020 na ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Co je to CLIL?
CLIL je zkratka odvozená od anglického Content and Language Integrated Learning. Jedná se o výuku nejazykových předmětů (od matematiky až po výtvarku) prostřednictvím cizího jazyka.

Jaký je rozdíl mezi hodinou cizího jazyka a hodinou, v níž se používá CLIL?
V hodinách cizího jazyka se žáci učí komunikovat v cizím jazyce. Zapojení CLILu do výuky ostatních předmětů vede žáky naopak k tomu, aby se zajímavou formou seznámili s tématy, která se probírají právě v daném nejazykovém předmětu, a probírané učivo později dokázali používat i vně školní třídy. Přidanou hodnotou takovéto výuky je pak to, že se žáci navíc zdokonalí v cizím jazyce.

Patří tedy do CLILových hodin i čeština?
Ano. CLIL v různých vyučovacích předmětech nenahrazuje hodiny cizích jazyků. Cílem CLILu není naučit žáky gramatická pravidla. Namísto toho využívá zejména práci s klíčovou slovní zásobou a/nebo porozumění textu, což žákům pomáhá osvojit si nové učivo. Protože probíraná látka bývá pro žáky mnohdy abstraktní, není vhodné vést celé hodiny v cizím jazyce, mají-li žáci učivu porozumět.

Mohu ve svých hodinách používat CLIL, i když neumím žádný cizí jazyk?
Ano. Stačí si předem napsat na karty klíčová slova, která se vztahují k probíranému tématu, karty rozmístit po třídě a v průběhu výuky se na ně odkazovat. Můžete žákům poskytnout např. cizojazyčný text, ke kterému povedete výklad v češtině, a žáci si v něm sami vyznačí klíčové pojmy a myšlenky. Nebojte se zapojit do výuky i samotné žáky a podnítit v nich zvídavost a vynalézavost.

Co CLIL podporuje?
Kromě jiného jde o zážitkové učení, které vede k efektivnějšímu zapamatování a vybavování probírané látky. Velkým přínosem CLILu je také používání cizího jazyka v autentických situacích a rozvíjení učebních strategií žáků, protože naučit se něco v cizím jazyce není stejné jako naučit se něco v mateřštině.

Příloha