Studijní výjezd do Anglie

Anglie 2022

Odjezd: 4. 6. v 13.30 hod., sraz před školou v 12.45 hodin.

 

Připomínáme termín pro úhradu doplatku za zájezd 3. 4. 2023 a termín pro úhradu dobrovolného připojištění 1. 4. 2023. Za den zaplacení se považuje den připsání odpovídající částky na účet.

Prosíme o úhradu vstupného v českých korunách.
Datum splatnosti: 3. 4. 2023
Částka: 1930,-
Číslo účtu: 26138681/5500
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Pokud jste dosud neuhradili doplatek ceny zájezdu, uhraďte vstupy a doplatek dohromady jedním bankovním převodem, tj. částka 7520,-.

Za den zaplacení se považuje den připsání odpovídající částky na účet.

Platba:

PRO VŠECHNY: úhrada zálohy 5000,- do 3. 11. 2022 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka

PRO VŠECHNY: úhrada doplatku 5 590,- do 3. 4. 2023 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka

 

DOBROVOLNÉ:

Dle vlastního uvážení se můžete rozhodnout, zda žákovi sjednáte nepovinné připojištění stornovacích poplatků z důvodu teroristického útoku a/nebo nepovinné Covid-19-připojištění. Můžete si sjednat buď jen jedno z připojištění, nebo obě. Pokud se rozhodnete sjednat obě připojištění, zaplaťte je dohromady jedním bankovním převodem do 1. 4. 2023 na účet cestovní kanceláře 123-279620257/0100. Variabilní symbol 0406100623. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka zájezdu. Částka: 360,-.

Potvrzení o provedené platbě odevzdejte vedoucímu skupiny.

Pokud se rozhodnete sjednat pouze jedno z připojištění, zaplaťte ho podle následujících pokynů:

Úhrada nepovinného připojištění stornovacích poplatků z důvodu teroristického útoku 150,- do 1. 4. 2023 na účet cestovní kanceláře 123-279620257/0100. Variabilní symbol 0406100623. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka zájezdu. Částka: 150,-.

Potvrzení o provedené platbě odevzdejte vedoucímu skupiny.

NEBO

Úhrada nepovinného Covid-19-připojištění 210,- do 1. 4. 2023 na účet cestovní kanceláře 123-279620257/0100. Variabilní symbol 0406100623. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka zájezdu. Částka: 210,-.

Potvrzení o provedené platbě odevzdejte vedoucímu skupiny.

Za den zaplacení se považuje den připsání odpovídající částky na účet CK. V případě nedodržení termínu splatnosti sjednané zálohy nebo zbývajícího doplatku ceny zájezdu nebo celkové ceny zájezdu jednorázovou platbou nenese CK jakoukoliv odpovědnost za zrušení rezervace objednaných služeb nebo za nedodržení ceny a termínu zájezdu uvedených ve smlouvě o zájezdu.

Fotky