Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog - Mgr. et Mgr. Dana Juránková

Konzultační hodiny: pondělí až pátek po předchozí domluvě

Kontakt: 565 598 161, jurankova.dana@zsobreziny.cz

K dlouhodobé individuální spolupráci žáka se školním speciálním pedagogem je nutný souhlas rodičů (prostřednictvím internetové klasifikace)

 

Náplň práce spec. pedagoga

 • Konzultace se žáky, rodiči a pedagogy školy
 • Spolupráce s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť (PPP, SPC)
 • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků s potřebou podpůrných opatření (PO)
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • Metodická podpora pedagogům při vzdělávání žáka s PO
 • Realizace plánů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů
 • Poskytování individuální podpory při plnění výukových plánů
 • Zajištění PO 1. stupně, tvorba individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • Účast na výchovných komisích, pedagogických poradách

 

Témata, se kterými se můžete obrátit na školního speciálního pedagoga

 • Logopedické potíže žáků
  • výslovnost hlásek, zrakové a sluchové rozlišování hlásek, grafomotorické obtíže
    
 • Podpora žáků se specifickými poruchami učení (SPU)
  • dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dyspraxie, dysmúzie
    
 • Podpora žáků z cizojazyčného rodinného prostředí
   
 • Speciálně pedagogická diagnostika
  • obtíže při plnění výukového plánu
    
 • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   
 • Podpora žáků se stanovenými PO
  • tvorba IVP, metodická doporučení
  • spolupráce s pedagogy i rodinou žáka
    
 • Potřeba zajištění individuální práce se žákem
  • speciální vzdělávací potřeby, logopedická péče, SPU, PO, IVP,…