Výroční zpráva o činnosti školy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., v souladu ve znění pozdějších předpisů a nařízení v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
j) základní údaje o hospodaření školy,
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Dle § 7 odst. 2 této vyhlášky se výroční zpráva o činnosti školy zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (výroční zpráva je k nahlédnutí k dispozici u ředitele školy) .

Podle §10 odst. 3 školského zákona může výroční zprávy každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.