Základní informace o škole

Poskytujeme základní vzdělávání při respektování osobnosti každého dítěte.

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a podmínky být nadále zaměřena na výuku cizích jazyků, na zdravý životní styl a využívání moderních informačních technologií.

Budova školy.

Našim žákům nabízíme:

 • anglický jazyk od 1. třídy, německý jazyk od 6. ročníku, využití metody CLIL na 1. stupni
 • výměnné pobyty žáků v Holandsku, studijní pobyt v Anglii, studijní zájezdy do Rakouska
 • program „Zdravá škola“
 • projekt Cesty ke kariéře podpořený z ESF
 • celoškolní aktivity – Veletrh zdraví, Evropský den jazyků, Svět práce, Netradičními sporty k aktivnímu odpočinku
 • blokové a projektové vyučování: Lexikon kouzel podzimu, Jihlava – místo, kde žijeme, MaFyáČek, PřiVýDěj, TěloROb …
 • individuální péči dětem se specifickými poruchami učení
 • školu v přírodě v 2. ročníku, lyžařský kurz v 5. ročníku a lyžařský kurz v 7. ročníku.
 • bohatý výběr zájmových aktivit pro 1. i 2. stupeň
 • vyhledávání informací v našem informačním centru
 • využívání školní knihovny
 • využívání aplikace Moodle
 • využívání Office365
 • podporu online výuky
 • celkem 27 interaktivních tabulí
  • interaktivní tabule v každé třídě I. stupně, s počítačem, výukovými programy a s připojením na internet
  • interaktivní tabule v každé odborné učebně II. stupně
  • počítač s dataprojektorem, internetem a výukovými programy v každé třídě II. stupně  (interaktivní tabule ve většině tříd II. stupně)
 • 2 nově vybavené počítačové učebny (16 + 31 PC + dataprojektor) s výukovými programy
 • 1 mobilní počítačovou učebnu (20 konvertibilních notebooků připojených na internet)
 • 3D tiskárny, 3D brýle, programovatelné roboty, stavebnice Lego Mindstorm, stavebnice Boffin, stavebnice Merkur a další
 • moderní plně vybavenou učebnu fyziky a chemie s digitálními měřícími přístroji (PASCO, EDLAB)
 • výkonnou Wi-Fi síť přístupnou všem žákům, učitelům a dalším návštěvníkům školy (každý se svým heslem)
 • zajištěný pitný režim na všech patrech školy
 • výběr ze dvou jídel v naší moderně vybavené jídelně
 • podporu v olympiádách a soutěžích
 • vyžití na přestávkovém dvoře


Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:

 • získané poznatky prakticky využívat
 • obhájit svůj názor a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat
 • pozitivně přistupovat ke společné práci
 • vytvářet a dodržovat pravidla

Výuka je zajištěna aprobovanými učiteli.

Naším společným cílem je uplatnění žáků ve společnosti u nás i v zahraničí.

Kontakt na vedení školy.

 

Příloha