Školní družina a zájmová činnost

Informace o online přihlašování na zájmové kroužky organizované školou.

Provoz školní družiny:

 • 06.00 – 08.10 hod.
 • 11.55 – 17.00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Při ranní činnosti jsou děti soustředěny ve dvou třídách, informačním centru, odpoledne každé oddělení samostatně v příslušných třídách.
Od 14:30 hod. je uzavřen hlavní (krajní) vchod do naší školy (u hlavního vchodu zazvoňte na ŠD), pro vyzvednutí žáka použijte prostřední vchod.

 

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy

 • rozvoj funkčních kompetencí žáků - „learning by doing“
 • rozvoj individuálních schopností žáků
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora komunikace mezi žáky
 • posilování kvality vzájemných vztahů mezi žáky
 • rozvoj nadaných žáků
 • prevence sociálně patologických jevů

 

Oblasti zaměření kroužků:

 • sportovní – plavání, fotbal, badminton, pohybové hry, florbal, atletika, turistický kroužek
 • umělecké – šikovné ruce, výtvarný kroužek, pastelka, výtvarný, keramika, quilling
 • naučné – informatika, chytré hlavičky, šachy, deskové hry
 • ostatní – vaření, kudy z nudy, volná činnost podle výchovného plánu (možnost přípravy na vyučování)

 

K zajištění smysluplného chodu ŠD má škola odpovídající podmínky

 • prostorové a personální


Význam pro rodiče

 • rozmanité, smysluplné využití volného času dětí
 • není nutná přeprava dětí na různá místa ve městě (velké procento žáků je z jiných spádových obvodů)
 • čas družiny – od 6:00 do 17:00 (v pátek do 16:30)
  • v září 2021 je provoz družiny omezen od pondělí do pátku do 16.00 hodin
 • všichni žáci na vycházce – po obědě do 14:30
 • možnost přípravy na vyučování

 

Dobře fungující ŠD a pozitivní spolupráce s rodiči žáků je významným prvkem ovlivňujícím kvalitu školy.
Výše popsaná filozofie ŠD je realizována na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě.

Kapacita ŠD – 270 žáků

 • Zařazeni žáci 1. – 5. ročníku  
 • Žáci 6. – 9. ročníku mohou využít informační centrum (přestávka na oběd 12:30 – 13:00)

 

ODDĚLENÍ ŠD pro školní rok 2023/2024

bude doplněno v průběhu září

 

 

 

Platba kroužků a školní družiny

 • školní družina a kroužky v rámci školní družiny a školního klubu – 200,- Kč za měsíc
 • kroužek anglického jazyka v 1. a 2. třídě a zájmové kroužky – 100,- Kč za každý kroužek
 • Platba se provádí pololetně (5 měsíců) – v září a v lednu.
 • Informace o dluhu k aktuálnímu datu najdete v Internetové klasifikaci po přihlášení z www.zsobreziny.cz.

 

Způsob úhrady:

 • zřízení souhlasu k inkasu – všechny banky:
  • číslo účtu: 26138681/5500 (bez variabilního symbolu)
  • v případě, že starší sourozenec již navštěvuje školu a máte pro něj zřízen souhlas, stačí zaslat e-mailem paní Matouškové, že požadujete strhávat částku i za mladšího sourozence
  • pokud zřizujete souhlas přes internetbanking, stačí odeslat potvrzení o zřízení e-mailem
 • zřízení trvalého příkazu, příp. jednorázových příkazů k úhradě (výjimečně)
  • číslo účtu: 26138681/5500
  • variabilní symbol: rodné číslo dítěte (u více sourozenců, uveďte nejstaršího)
  • konstantní symbol: 0308
 • platba v hotovosti (výjimečně)
  • v informačním centru školy u paní Matouškové (případně v kanceláři ekonomky školy)

 

Informace k platbám:
Renáta Matoušková, tel. 565 598 165, e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz
Silvie Žďánská, tel. 565 598 151, e-mail: zdanska.silvie@zsobreziny.cz
Vladimír Nekvinda, tel. 565 598 154, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz
 

 

V příloze v dolní části stránky  jsou připraveny následující dokumenty:

• nabídka kroužků ŠD
• přihláška / odhláška
• informace k platbám a způsoby úhrady

 

 

Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina Školní družina