Provozní řád - hygienická opatření (covid19)

Covid19

Provozní řád na Základní škole Otokara Březiny, Jihlava

Hygienická opatření a organizační zajištění od 1. září 2020

Organizační opatření

Vzhledem k ochraně zdraví svého i ostatních je třeba, aby do budovy školy nevstupovali osoby s příznaky infekčního onemocnění. Doporučuje se, aby pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.

  • Žákům ani rodičům 1. stupně nefungují čipy pro vstup do školy, vstup žákům do školy zajišťuje příslušný dozor u hlavního i vedlejšího vchodu.
  • Nutné konzultace se zákonnými zástupci zajišťuje konkrétní vyučující, vstup do školy i setkání je až do odvolání realizováno s nasazenou rouškou a dodržováním hygienických pravidel.

Všichni vyučující budou dbát na dodržování hygienických pravidel. Ve všech učebnách je k dispozici mýdlo nebo dezinfekce na ruce a koš na odhození papírových kapesníků.

Výuka bude probíhat neomezeně, snaha je pouze o omezení shlukování většího počtu osob na jednom místě a zbytečné míchání skupin žáků.

  • Žáci 1. a 2. ročníku budou vstupovat do školy prostředním vchodem a nebudou samostatně opouštět budovu C.
  • Omezení provozu informačního centra o přestávkách (pouze výměna knih)
  • Žáci budou první den poučeni o všech pravidlech a poučení bude zapsáno do třídní knihy

Z doporučení MŠMT:

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).

Hygienická opatření

Při vstupu do školy, do odborných pracoven a jídelny je třeba si dezinfikovat ruce. V každé učebně, u tělocvičny i v jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Ve třídě je třeba si důkladně umýt ruce mýdlem a utřít do papírového ručníku, popřípadě provést dezinfekci rukou. Následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Vyučující budou na nutnost takového postupu opakovaně upozorňovat.

Ve všech prostorách školy bude zajištěno časté a intenzivní větrání.

Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

V případě podezření na infekční onemocnění, nemusí být žák ráno vpuštěn do budovy školy. V případě, že se u žáka vyskytnou příznaky v průběhu vyučování, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. V obou případech budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

 

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Výuka

V současné době probíhá výuka obvyklým způsobem s ohledem na doporučení KHS nebo MZd.

Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

 

Stravování

  • Provoz ve školní jídelně se řídí dodatkem řádu školní jídelny. V současné době každá škola (ZŠ Demlova a ZŠ Otokara Březiny) používá pouze jednu jídelnu, aby nedocházelo k míchání žáků.
  • WC se používá pouze ve výjimečných případech.
  • Do budovy školní jídelny (včetně šatny) mají povolen vstup pouze strávníci.
  • Vyřizování stravného probíhá telefonicky 565 598 170, případně emailem obedy@zsobreziny.cz

 

V Jihlavě 31. 8. 2020                                                      Mgr. Vladimír Nekvinda
        ředitel školy

Fotky