Učíme se ze života pro život

Učíme se ze života pro život

Projekt Učíme se ze života pro život se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol (setkávání vedoucích pracovníků v rámci komunit vzájemného učení), metodickou podporu pedagogů (portfolio uživatelsky přívětivých nástrojů pro rozvoj gramotností a kompetencí) i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.

Název projektu:           Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život
Registrační číslo:        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Realizace projektu:    15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
Partneři projektu:       31 základních škol z kraje Vysočina, 33 středních škol z kraje Vysočina, Projektová kancelář Kraje Vysočina

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Vybrané aktivizační/transferové nástroje (v podobě metodických a pracovních listů) z připravených portfolií mohou pedagogové využít k rozvoji níže uvedených oblastí:

Aktivizační nástroje  

- Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
- Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
- Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

Transferové nástroje

- Jazykové kompetence v nejazykových předmětech
- ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC
- Čtenářská gramotnost mimo výuku českého jazyka
- Matematická gramotnost mimo výuku matematiky

Díky možnosti setkat se s aktivizačními a transferovými nástroji ve více vyučovacích předmětech současně, si žáci postupně osvojují návyk aktivně si budovat poznání vlastní samostatnou aktivitou i v interakci s ostatními a kriticky hodnotit informace. Prostřednictvím vlastní aktivity tak žáci rozvíjí nejen své kognitivní kompetence (myslet, rozhodovat se, řešit problémy), ale také sociální kompetence (komunikovat, prezentovat a obhájit svůj názor, vyjednávat).

Kromě posílení spolupráce mezi školami si projekt klade za cíl zvýšit také otevřenost škol vůči rodičům (např. zveřejňováním záznamů z výuky) a zavádět prvky autoevaluace školy – vést tak školy k posílení vlastní odpovědnosti za vzdělávání a zvýšit motivaci škol obstát před vlastními žáky i rodiči.

Na partnerských školách jsou do procesu zavádění změn na škole směrem k aktivizující výuce a podpoře přenosu kompetencí zapojeni také ředitelé popř. jiní vedoucí pracovníci školy. Jejich zapojení má podobu pravidelného setkávání na principu komunit vzájemného učení, tedy výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré i zatím nepříliš úspěšné praxe. Těmto pracovníkům je nabízena také možnost intervizních schůzek přímo na zapojených školách a organizace kolegiálních hospitací.

 

Finanční stránka projektu

Financování je zajištěno z 85 % z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Celkový rozpočet projektu je ve výši 82,7 mil. Kč. Investiční výdaje na vybavení v rámci projektu byly schváleny ve výši 103,7 tis. Kč a neinvestiční 38,5 mil. Kč. Mimo jiné byly pořízeny tablety, měřící sady Pasco a Vernier, stavebnice Merkur, Lego Mindstorms, Teifoc, roboti Ozobot, Boffin, Edison, interaktivní 3D software Corinth, SketchUp atd.  Dalšími výdaji jsou osobní náklady a nákup služeb (např. aktualizace programu SketchUp, organizace letních škol pro zapojené osoby v projektu, motivační a informační roadshow po krajích, webový portál a evaluace projektu).

Mezi 31 základních škol bylo rozděleno 31 mil. Kč a 32 mil. Kč mezi 33 středních škol.  

 

Zajímavosti

Projektové aktivity na partnerských školách řídí 68 koordinátorů (tzv. povzbuzovatelů). Celkem je v projektu zapojeno 404 učitelů. Nejvíce učitelů je zapojeno na Střední průmyslové škole v Třebíči a to celkem 27. Tato škola má zároveň největší finanční podíl ze všech partnerských škol ve výši 3,15 mil. Kč.  

 

Užitečné odkazy

Kraj Vysočina www.kr-vysocina.cz

Projektová kancelář kraje Vysočina www.pkvysocina.cz

Informace a materiály k projektu na školském portálu http://www.kr-vysocina.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-ucime-se-ze-zivota-pro-zivot/ds-304051/p1=97246

Fotky
Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život Učíme se ze života pro život
Štítky